volte 42

Program

Zneužívání sociálních dávek

Navrhneme zákon, který umožní městům a obcím přistupovat k datům o poskytnutých sociálních dávkách.

Navrhneme zákon, který naváže pobírání sociálních dávek na školní docházku.

Zřídíme na krajském úřadu funkci tzv. dávkového ombudsmana, který bude individuálně posuzovat vaše nároky na dávky v hmotné nouzi a poskytovat poradenské služby (alternativně vytvoříme ombudsmana ve formě elektronické kalkulačky).

Obchod s chudobou

Zpřísníme hygienické standardy pro bydlení v nájmu, aby nemohl čerpat dotace někdo, kdo pronajímá byty či ubytovny bez tekoucí vody či funkčních světel.

Vytvoříme cenovou mapu nájmů v kraji, aby bylo možné určit cenu obvyklou.

Vybydlené paneláky a ubytovny

Vypracujeme pro města a obce návod, jak zrušit doplatky na bydlení, a přispět tak k uzavření nejproblematičtějších ubytoven.

Pouliční gangy a kriminalita

Rozšíříme do celého kraje osvědčený projekt nulové tolerance kriminality spočívající v prevenci, sociální práci a represi – posílíme pravomoci měst a obcí v boji proti nepřizpůsobivým občanům a obchodu s chudobou.

Navrhneme zákon, který zjednoduší zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.

Nedostatek respektu ke strážníkům

Zvýšíme vymahatelnost práva při porušování nočního klidu nebo sousedském soužití – pozveme si do kraje ministra spravedlnosti a budeme trvat na zpřísnění dotčené legislativy.

Exekuce

Zasadíme se o zrušení starých exekucí a zákaz lichvy.

Centralizace zdravotního systému v kraji

Zasadíme se o to, aby kvalitní nemocnice s dostupnou základní péčí musí fungovat minimálně v každém okrese.

Nedopustíme zrušení již ani jediné nemocnice kraji.

Existenční problémy regionálních nemocnic

Nedopustíme privatizaci zdravotnických zařízení.

Udržíme páteřní síť nemocnic pod hlavičkou Krajská zdravotní.

Dohlédneme na dodržení plánu pro zachování provozu nemocnice v Rumburku.

Odchod zdravotníků do zahraničí

Přineseme do nemocnic více financí jak na přístroje, tak na špičkové odborníky.

Zvýšíme platy a zastavíme tak odliv sester a lékařů za lepšími výdělky do sousedního Německa.

Nedostatek zdravotnického personálu

Podpoříme rozvoj středoškolského vzdělávání v oblasti zdravotní péče.

Využijeme mezinárodní spolupráce.

Nedostatek pohybu zejména u mladých lidí

Podpoříme vznik nových sportovišť, aby měli dostatečné zázemí nejen profesionální sportovci, ale i rekreační.

V Ústí nad Labem prosadíme výstavbu druhé ledové plochy a zejména multifunkční sportovní haly, která by sloužila celému kraji.

Uvíznutí v těžkém průmyslu

Proměníme kraj „továren, chemiček a elektráren“ na kraj moderního Průmyslu 4.0 (digitalizace, robotizace, automatizace).

Vybudujeme datové centrum v Ústí nad Labem pro zajištění infrastrukturních a softwarových služeb pro celý kraj, které bude sloužit jako technologické centrum pro naše partnery, soukromé společnosti a organizace veřejné správy.

Vybudujeme Centrum pro geoenergii – výzkum a praktické využití energie horninového prostředí a její akumulaci, v návaznosti na již fungující výzkumnou infrastrukturu hlubinné geotermální energie RINGEN v Litoměřicích.

Rozmach „montoven“

Přivedeme investory se zaměřením na moderní logistiku či výrobu s vysokou přidanou hodnotou a vytvoříme dostatek míst pro kvalifikovanou pracovní sílu (díky tomu se od „montoven“ postupně posuneme na úroveň výzkumu a vývoje).

Investičně podpoříme vybudování multifunkčního komplexu v průmyslové zóně Triangle s výzkumně vzdělávacím centrem, testovacím okruhem pro autonomní dopravní systémy, stanicí moderní elektromobility a střediskem pro malé modulární jaderné reaktory.

Útlum těžby uhlí

Zřídíme Fond budoucnosti, který kraji umožní postarat se o zaměstnance, kteří se budou muset rekvalifikovat nebo budou muset odejít do předčasného důchodu.

Odliv mozků (zejména mladých)

Rozšíříme spektrum středních a vysokých škol o obory, které najdou uplatnění přímo v kraji.

Co nejrychleji dobudujeme potřebnou infrastrukturu a síť služeb, aby byl náš kraj pro mladé perspektivní lidi tou nejlepší volbou k životu a práci (vše ostatní již máme: unikátní přírodu, levnější kvalitní bydlení a zdravější životní prostředí než v Praze).

Jak obnovit krajinu po těžbě (lom ČSA)

Zřídíme krajskou komisi pro rekultivovaná území, kde budou zastoupeni lidé z vedení kraje, soukromých společností a ministerstev.

Zahájíme veřejnou diskuzi o budoucnosti lokality, vytvoříme strategii a plán transformace.

Sucho

Vybudujeme nové vodní plochy v rámci rekultivovaných území jako nástroje pro udržení vody v krajině.

Podpoříme obnovu a údržbu biotopů, (zejména kdysi hojných remízků, divoce zarůstajících luk a přirozených mokřadů) na ideální ploše cca 10 %, aby se zemědělství vyplácelo, ale zároveň zbylo dost prostoru pro živou přírodu.

Prosadíme vyhlášku o udržitelném pěstování plodin a jejich maximálních povolených výměrách, aby již na většině ploch nerostla řepka ani kukuřice, a nedocházelo tak k další degradaci zemědělské půdy a ztráty vody v krajině.

Vysoké emise z dopravy

Dokončíme integraci veřejné dopravy v kraji a postupně zavedeme nízkoemisní autobusy a další dopravní prostředky v majetku kraje.

Budeme systematicky budovat nové cyklostezky, které v návaznosti na rekultivované oblasti umožní rychlejší turistický rozvoj.

Zemědělství je jen pro velké

Zajistíme přerozdělení dotací pro malé zemědělce, kteří hospodaří na menších výměrách.

Uzavřeme s malými zemědělci smlouvy o dodávkách jejich produkce školním jídelnám a stravovacím zařízením krajských a regionálních úřadů, nemocnicím, domovům pro seniory a dalším pobytovým sociálním službám.

Zápach z továren a chemiček

Iniciujeme revizi vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování, z níž se kdysi „ztratiloׅ“ ustanovení o obtěžování okolí zápachem, pokud tento zápach není způsoben zdraví škodlivými látkami (týká se zejména některých podniků v Ústí nad Labem a dalších průmyslových městech).

Stát desítky let zneužívá náš kraj

Kolikrát jsme z Prahy slyšeli, že vnikne „Marshallův plán“ na pomoc Severu? Mnohokrát, ale nestalo se nic. Dáme proto vládě půlroční ultimátum, a pokud se věci nepohnou vpřed, budeme řešit situaci prostřednictvím vyhlášek.

Odtékání peněz z kraje

Přispíváme druhou nejvyšší částkou do státního rozpočtu, ale dostáváme zpět druhou nejnižší. Změníme rozpočtové určení daní tak, aby se do kraje vracelo, co mu po právu náleží.

Uděláme maximum pro to, abychom si mohli sami určovat, kolik peněz dáme do našich silnic, škol a nemocnic.

Kraj zůstává strukturálně postižený

Budeme vyvíjet tlak na vládu, aby zvyšovala investice do strukturálně nejpostiženějších částí naší země, tedy především do Ústeckého kraje.

Využijeme všech dostupných možností, abychom získali maximum možných investičních prostředků z evropských a jiných fondů.

Nízké mzdy

Divoký kapitalismus v kraji nefunguje. Zahájíme intenzivní jednání s místními zaměstnavateli o spravedlivém navyšování mezd.

Seženeme více peněz pro veřejný sektor, kde můžeme lidem přidat sami. Z bohatství našeho kraje žije celá republika, proč jsme tedy z celé republiky jedni z nejchudších?

Nedostatečná dopravní infrastruktura

Budeme řešit komplexně nejen dobudování sítě páteřních silnic a železnic, ale také silnic nižších tříd a napojení malých obcí, aby nedocházelo k vylidňování kraje a lidé se mohli rozptýlit i mimo větší centra.

Existenční potíže malých firem

Podpoříme drobné podnikatele a živnostníky, kteří jsou motorem naší ekonomiky. Nemůžeme být donekonečna závislí pouze na průmyslových zónách, obchodních centrech a silných průmyslových firmách.

Umírání nejmenších obcí

Finančně podpoříme sousedské akce.

Vytvoříme krajský podnikatelský inkubátor na podporu startupů.

Zastavíme trend vylidňování obcí a rušení potravin, hospod, společenských akcí a postupnému zpřetrhání sousedských vztahů.